Evidenţa operaţiunilor economice la împrumutat

ÎMPRUMUTUL

În conformitate cu art. 867 alin.1 al Codului Civil prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

În aşa mod, obiect al împrumutului pot constitui banii sau bunurile fungibile.

Mai departe vor fi prezentate operaţiunile economice la beneficiarul împrumutului în formă de mijloace băneşti.

În contract obligaţia bănească poate fi exprimată în valută străină. Însă achitările în baza unui asemenea contract trebuie sa fie efectuate doar în valută naţională.

În conformitate cu art. 867 (2) al CC Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Prin Contract părţile pot stipula achitarea dobânzii pe împrumut.

Dobânda trebuie sa fie achitată la expirarea fiecărui an din momentul încheierii contractului şi până la rambursarea împrumutului, daca în contract nu este prevăzut altceva.

În cazul neachitării dobânzii de către împrumutat în termenul stabilit, împrumutătorul este în drept să solicite rambursarea imediată a sumei împrumutului şi a dobânzii pe el. 

Modul de evidenţă a cheltuielilor privind împrumuturile este reglementat de prevederile SNC 23 "Cheltuieli privind împrumuturi".

Pentru totalizarea informaţiei la împrumutatcu privire la existenţa şi fluxul împrumuturilor pe termen lung, primite pe un termen mai mare de un an (în afară de bănci) este prevăzut contul 413 "Împrumuturi pe termen lung", la care pot fi deschise subconturi corespunzătoare, iar pentru evidenţa împrumuturilor pe termen scurt, primite pe un termen până la un an, este prevăzut contul 513 "Împrumuturi pe termen scurt ". Evidenţa analitică a împrumuturilor se ţine pe tipuri de împrumuturi, pe întreprinderi, în capitalul cărora sunt introduce mijloace, pe termeni de achitare, etc.

Pentru evidenţa datoriei creditoare referitoare la dobânda calculată se utilizează  unul din subconturile contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt ".

 

 

Evidenţa operaţiunilor economice la împrumutat:

 

1.    La primirea mijloacelor băneşti se reflectă următoarea înregistrare contabilă:

           

Debitul contului 242 "Contul de decontare"

Creditul contului 413 " Împrumuturi pe termen lung "

Creditul contului 513"Împrumuturi pe termen scurt " – la suma mijloacelor băneşti primite conform documentelor bancare şi în dependenţă de tipul împrumutului (pe termen lung sau pe termen scurt).

 

2. Calcularea datoriilor curente privind împrumutul pe termen lung se reflectă prin următoarea înregistrare contabilă:

 

Debitul contului 413 " Împrumuturi pe termen lung "

Creditul contului 513"Împrumuturi pe termen scurt " – la suma datoriilor spre plată în perioada curentă.

 

În conformitate cu cerinţele SNC 23 "Cheltuieli privind împrumuturile", în cazul împrumuturilor destinate pentru procurarea, construcţia sau producerea unui activ anumit, suma cheltuielilor se capitalizează până la momentul dării în exploatare a activului. După darea în exploatare a activelor, cheltuielile privind împrumuturile se recunosc ca cheltuieli ale perioadei.  

 

Astfel:

 

3. La calcularea dobânzii pentru împrumutul primit se reflectă următoarea înregistrare contabilă:

                 

Debitul contului 112 "Active nemateriale în curs de execuţie"

Debitul contului 121 "Active materiale în curs de execuţie" -

Creditul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt " – la suma dobânzii calculate în conformitate cu Contractul de împrumut până la momentul dării în exploatare. 

 

Debitul contului 714 "Alte cheltuieli operaţionale"

Creditul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt " - la suma dobânzii calculate în conformitate cu Contractul de împrumut după darea în exploatare.

 

4. La achitarea dobânzii calculate pentru împrumutul primit se reflectă următoarea înregistrare contabilă:

 

Debitul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt "

Creditul contului 242 "Contul de decontare" – la suma dobânzii transferate conform documentelor bancare

 

5. În cazul când achitarea dobânzii nu este efectuată de către împrumutat, ci de o altă persoană, care se prezintă în calitate de Fidejusor în conformitate cu Contractul de împrumut,  se reflectă următoarele înregistrări contabile :

 

Debitul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt "

Creditul contului 539 "Alte datorii pe termen scurt" (analitica "denumirea Fidejusorului")  - la suma achitării

 

6. În cazul achitării anticipate a împrumutului se reflectă următoarea înregistrare contabilă:

 

Debitul contului 413 " Împrumuturi pe termen lung "

Debitul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt "

Creditul contului 242 "Contul de decontare" – la suma împrumutului achitat, a dobânzii şi altor plăţi conform Contractului de îmrumut.

 

7. În cazul când împrumutatul nu achită în termen plăţile conform Contractului de împrumut, împrumutătorul calculează penalităţi pentru întârzierea plăţii (dacă aceasta este prevăzut de Contractul de împrumut) şi înaintează o factură pentru penalităţi împrumutatului. Operaţiunea economică dată  se reflectă prin următoarea înregistrare contabilă:

 

Debitul contului 714 " Alte cheltuieli operaţionale"

Creditul contului 539 "Alte datorii pe termen scurt" – la suma penalităţilor conform facturii de la împrumutător

 

     În cazul în care Contractul de împrumut a fost încheiat în valută străină cu achitarea în lei la rata stabilită în Contract, împrumutătorul lunar reevaluează soldurile şi calculează diferenţele de sumă cu prezentarea facturii împrumutatului. Astfel:

 

8. La primirea facturii de la împrumutat pentru reevaluarea soldului se reflectă următoarele înregistrări contabile:

 

Debitul contului 413 " Împrumuturi pe termen lung "

Debitul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt "

Creditul contului 612 "Alte venituri operaţionale" – la diferenţa de sumă privind împrumutul, reflectată în factură cu semnul "-"

Debitul contului 714 " Alte cheltuieli operaţionale"

Creditul contului 413 "Alte datorii pe termen scurt"

Creditul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt " - la diferenţa de sumă privind împrumutul  reflectată în factură cu semnul "+"

 

9. La rambursarea mijloacelor băneşti împrumutătorului se reflectă următoarea înregistrare contabilă:

Debitul contului 413 " Împrumuturi pe termen lung "

Debitul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt "

Creditul contului 242 "Contul de decontare" – la suma împrumutului rambursat conform documentelor bancare 

 

10. În cazul când împrumutatul din careva motive transmite toate drepturile şi obligaţiile pe Contractul de împrumut unei terţe părţi ("Succesorului") în baza Contractului de cesiune se reflectă următoarele înregistrări contabile :

 

Debitul contului 413 " Împrumuturi pe termen lung "

Debitul contului 513 "Împrumuturi pe termen scurt "

Creditul contului 426 "Alte datorii pe termen lung calculate"

Creditul contului 539 "Alte datorii pe termen scurt" – la suma împ

+373
22-448-664
 MD 2068, Кишинев, ул. Н. Димо 21/1, оф.8 "В"
Тел: (+373 22) 448 664
Факс: (+373 22) 438 108
e-mail: audit@concept.md
© Concept